Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

 

Názov spoločnosti: Služby včelárom s.r.o.

Sídlo: Svrčia 14, 842 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 55 514 391

DIČ: 2122024388

DIČ DPH: SK2122024388

Č. účtu: SK66 7500 0000 0040 3215 4707, ČSOB

Kontakt: +421 903 296 865, +421 905 513 380

E-mail: eshop@sluzbyvcelarom.sk , sekretariat@sluzbyvcelarom.sk

 

 1. O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v spoločnosti Služby včelárom s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.“

Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.sluzbyvcelarom.sk.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne päťkrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 200kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese eshop@sluzbyvcelarom.sk.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky budú doručené kupujúcemu spolu so záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.

Kontrola zásielky pri prevzatí od prepravcu

Prosíme o kontrolu zásielky pri prevzatí tovaru. Poškodenú zásielku odporúčame neprebrať.

Akékoľvek poškodenie vonkajšieho prepravného obalu si treba všimnúť ihneď pri prevzatí balíka.

V prípade, že sa rozhodnete poškodený balík prevziať, je nutné ihneď s kuriérom spísať zápis o škode. Zápis o škode nie je možné spísať spätne, pretože už nie je preukázateľné, že k poškodeniu skutočne došlo následkom prepravy a nie až následnou manipuláciou príjemcu. Zjavné porušenie alebo poškodenie obalu si treba všimnúť najneskôr pri doručení zásielky.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a ID objednávky (štvorčíslie).

 

 1. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V online e-shope www.sluzbyvcelarom.sk sú vždy aktuálne a platné ceny v mene (EUR) s výnimkou prípadov, pri ktorých dôjde k uvedeniu chybnej ceny viď. ustanovenia nižšie v tomto článku.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, t.j. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť aby získal tovar. To sa však netýka prípadných poplatkov za dopravu a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Kupujúci však berie na vedomie, že konečné ceny produktov sa uvádzajú po zaokrúhlení na celé eurá v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V špecifických prípadoch tak môže v konečnom súčte všetkých zakúpených produktov dôjsť k nepatrnej odchýlke od takto uvedenej kúpnej ceny, čo je dané práve v dôsledku zaokrúhlenia na celé eurá. Podrobný rozpis kúpnej ceny vrátane centov je vždy uvedený v košíku kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Služby včelárom s.r.o. a kupujúcim, a to najmä v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Služby včelárom s.r.o. či pochybenia personálu spoločnosti.

V takom prípade je Služby včelárom s.r.o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť a to aj potom čo kupujúci dostal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom Služby včelárom s.r.o. kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene:

 • cena produktu je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu produktu),

 • pri cene produktu chýba alebo je navyše jedna alebo viac cifier.

Služby včelárom s.r.o. si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú ak došlo k zneužitiu osobných údajov a pod. alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť a zároveň kupujúci berie na vedomie, že je Služby včelárom s.r.o. oprávnená požadovať okrem iného bezdôvodné obohatenie.

 

 1. Druhy dopravy verejnými prepravcami

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou 123 Kurier, s.r.o.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4€. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou, a.s. – poštová zásielka

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4€. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a predávajúci nemá možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.

POZOR! Pokiaľ je balík/zásielka viditeľne poškodená alebo ak je porušený obal alebo ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Balík/zásielka je zvyčajne zaslaná od druhého pracovného dňa od pripísanej úhrady na účet Služby včelárom s.r.o.

 

 1. Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavky, buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia veci sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ predávajúci nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

 1. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a jednoznačne voči predávajúcemu vyhlási, že odstupuje od zmluvy s uvedením ID objednávky (štvorčíslie), dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr posledný deň 30 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšia ako 30 dní od oznámenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 30 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Nákupnú cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod.).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade zmlúv:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 30 dní od prevzatia plnenia,

 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu ako tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

 • na dodávku knižných publikácií, novín, periodík a časopisov.

 

 

 1. Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Ak je to možné, všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia. Snažíme sa tak prdchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

 

 1. Vrátenie tovaru

Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu Služby včelárom s.r.o. zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

 1. Spôsob úhrady

Platba prevodom na bankový účet – po zadaní objednávky obdržíte e-mail s potvrdením objednávky a so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať až po obdržaní platby na bankový účet.

 

 1. Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku v bode 11) týchto obchodných podmienok. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy je popísané v bode 6) týchto obchodných podmienok.

 

 1. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite tovar na adresu Služby včelárom s.r.o. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Len čo budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku. V takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, napr. faktúru atď. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka/zásielky a o termíne ich doručenia.

 

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

Obchodné podmienky sú platné od 15.10.2023 do odvolania.

 

Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti nákupu.